Besvär efter stukningar

Stukningar, instabilitet, broskskador, peroneussenor

Översikt

Majoriteten av alla stukningar i fotleden blir bra inom 2-4 veckor. Cirka 10-15% förblir dock besvärsgivande och kan i värsta fall leda till kroniska besvär. Bakom dessa döljer det sig flera skilda skador. Vid kvardröjande besvär som inte blir bättre av sig själva bör man sträva efter att korrekt identifiera skadan för att kunna behandla denna på rätt sätt. De flesta enkla stukningar drabbar endast ett eller två av fotledens yttre ligament, dessa läker vanligtvis utan efterföljande besvär. Upprepade stukningar kan dock ge upphov till förkalkningar i ligamenten vilka ofta kan ses på röntgen, dessa utgör oftast inte i sig något problem utan är snarare ett tecken på att leden har varit utsatt för mycket våld. Vanliga alternativa förklaringar till bestående fotledsbesvär är läkning med uttänjda ligament, stukning av insidans ligament eller ’hög’ stukning, skada på ledbrosket, inklämning i fotleden och skador på peroneussenorna på utsidan av fotleden.

Utredning

I första hand bör foten och fotleden undersökas noggrant med fokus på instabilitet. Om frågetecken kvarstår kan man utföra en vanlig röntgen av fotleden samt eventuellt en MR med riktad frågeställning.

Behandling

Samtliga fotledsbesvär har stor nytta av sjukgymnastik och stabilitetsträning. Detta bör provas innan ytterligare åtgärder kommer i fråga.
Många fotleder med lindriga kroniska besvär som är olämpliga för operation kan ha nytta av en så kallad fotledsortos. Detta är ett stödförband som kan vara både mjuka och styva, dessa kan vanligtvis inköpas på ortopedtekniska affärer eller välsorterade sportbutiker.
Kroniska ligamentskador/instabilitet/höga stukningar/skador på ligament på fotledens insida
Skadan upplevs ofta som en instabilitet i fotleden och att man inte kan lita på fotleden i belastning utan att den ger efter. Ofta har man även konstanta stukningar vid låga belastningar och smärtor i fotleden som blir värre vid belastning. Vid undersökning identifieras vilket/vilka ligament som är påverkade. Om sjukgymnastik/ortos inte hjälper opererar man med uppstramning och återskapande av de påverkade ligamenten. Resultaten är överlag goda. Vanligtvis tar operationen cirka 45 minuter, du gipsas i mellan 2-5 veckor efteråt och sjukskrivs i 1-2 månader beroende på omfattningen på din skada.

Skada på ledbrosket

Vid svåra stukningar kan skador på ledbrosket i språngbenet uppstå. Dessa ger ofta symptom med en dov molande värk djupt i fotleden vid belastning. Större skador är ofta svårbehandlade, mindre skador kan behandlas via titthål. Man kan då ta bort det skadade brosket och skrapa ner till friskt ben. Detta leder i sin tur till en blödning vilken fyller ut hålrummet och på sikt omvandlas till ärrvävnad och nybildat ärrbrosk. Resultaten är blandade och beror huvudsakligen på åldern hos den skadade samt skadans omfattning. Operation tar cirka 45 minuter, efter operationen ska foten avlastas i 5 veckor samtidigt som man tränar rörlighet med en sjukgymnast. Man sjukskrivs 6-8 veckor beroende på arbete.

Inklämning i fotleden

Efter svårare stukningar kan det bildas ärrvävnad i fotleden, denna orsakar en inklämning vilken märks som en skarp smärta framtill i fotleden då denna böjs uppåt. Ärrvävnaden och eventuella benpålagringar kan med fördel tas bort via titthål. Operationen tar ca 40 minuter och du får belasta omedelbart efteråt. Du sjukskrivs 2-4 veckor. Resultaten är överlag goda.
Skador på peroneussenorna
Det kan uppstå skador på de båda senor som löper bakom yttre fotledsknölen. Dessa utmärker sig med smärtor vid normal gång, ständig inflammation och svaghet vid pronation (rulla foten utåt). Besvärsgivande peroneussenskador bör opereras. Beroende på omfattningen av skadan kan olika typer av ingrepp komma i fråga. Vanligtvis rör det sig om avmejsling av ben på ställen där det är trångt runt senorna, sutur av den skadade senan samt överflyttning och sammankoppling till oskadad sena i de fall då skadorna är för omfattande. Operationen tar vanligtvis 45 minuter. Efteråt får du gips i 2-5 veckor beroende på ingreppets omfattning. Du sjukskrivs vanligen 4-6 veckor. Resultaten är överlag goda med reservation för att man ibland väljer att försöka reparera skadade senor istället för att leda över till den oskadade vilket leder till längre läkningstider men bättre funktion på sikt.

Hoppande senor bakom yttre fotledsknölen

Vid enstaka tillfällen kan den långa peroneussenan hoppa ut ur sin senfåra bakom yttre fotledsknölen, detta leder till att senan blir instabil och fortsättningsvis kan lämna sitt ordinarie läge vid belastning. Man märker detta genom smärtsamma knäppningar från fotleden och senan i vissa lägen. I vissa fall kan man även se hur senan lägger sig under huden utanpå benet. Om tillståndet är besvärsgivande kan det opereras med reparation av senskidan och fördjupning av senfåran. Operationen tar cirka 45 minuter. Man gipsas cirka 2-4 veckor efteråt och sjukskrivs 4-6 veckor. Resultaten är goda.